Prostredníctvom našich skúsených personálnych a mzdových spolupracovníkov prevezmeme na seba celú personálno – mzdovú agendu klienta, počnúc poradenstvom pri výbere zamestnancov, ich prijatia do pracovného pomeru, vyhotovenia pracovných dokumentov, spracovania personalistiky a mzdovej agendy, končiac ukončením pracovného pomeru. Spolupracujeme s klientom pri výbere vhodnej formy pracovného času, jeho rozvrhnutia, spôsobu odmeňovania, posúdenia vhodnosti uzatvorenia pracovného pomeru, resp. práce na živnosť. Poradenstvo pri vysielaní zamestnancov na práce v zahraničí, spolupráca pri vybavovaní potrebných formulárov na sociálnej poisťovni.

Vedenie a správa personalistiky a mzdovej agendy

 • vedenie personalistiky- evidencia osobných a rodinných údajov pracovníkov
 • príprava pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na účely zdravotného a sociálneho poistenia pri vzniku, resp. ukončení pracovného pomeru
 • výpočet miezd zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere
 • spracovanie výplat pre osoby pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štatutárov a spoločníkov
 • evidencia dochádzky zamestnancov, čerpaných dovoleniek, dočasnej práceneschopnosti, doby ošetrovania člena rodiny, neplateného voľna a inej neprítomnosti v práci
 • príprava a tlač výplatných pások zamestnancov
 • spracovanie prevodných príkazov na úhradu miezd zamestnancov, poistného a dane
 • vypracovanie povinných mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu, elektronické zasielanie mesačných výkazov
 • spracovanie povinných výkazov pre daňové úrady- prehľady, ročné hlásenia k dani zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie
 • samozrejmosťou je aj rozúčtovanie miezd na viaceré strediská alebo zákazky podľa interných potrieb zákazníka