Pracujeme systémom ON LINE, bezprostredne osobným kontaktom, resp. emailovou komunikáciou, na dennej, týždňovej, mesačnej, kvartálnej báze. V prípade jednorazového spracovania účtovníctva  u neplatičov DPH  aj v iných časových intervaloch.

Účtovníctvo spracúvame  buď v priestoroch klientov alebo v našich profesionálnych kanceláriách. Prostredníctvom našich spolupracovníkov sme schopní zabezpečiť  vedenie účtovníctva  ON LINE denne v priestoroch  klientov pod odborným dohľadom daňového poradcu, asistenta audítora  a právnika.

Pracujeme na nami zakúpenom oficiálnom software OMEGA, ALFA od spoločnosti KROS, s.r.o..  Sme schopní na požiadanie klienta poskytovať účtovné služby aj na iných klientom  legálne obstaraných   software.

Poskytujeme vysokokvalitné a vysokoodborné rekonštrukcie účtovníctva predchádzajúcich účtovných období

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

 • vedenie peňažného denníka,
 • vedenie knihy pohľadávok,
 • vedenie knihy záväzkov,
 • vedenie pomocných kníh zložiek majetku a záväzkov,
 • vedenie knihy záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov,
 • prehľad o úhradách faktúr,
 • evidencia DPH, podklady pre daňové priznanie k DPH,
 • vedenie inventárnych kariet dlhodobého majetku,
 • príprava finančných reportov podľa požiadaviek klienta,
 • kontrola vedenia účtovníctva vedeného samotným klientom
 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb- typ A- závislá činnosť, typ B- SZČO,
 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov pre fyzické osoby pracujúce dlhodobo v zahraničí,
 • vypracovanie ostatných typov daňových priznaní- daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

 • zaúčtovanie účtovných dokladov za dané obdobie (mesiac, štvrťrok),
 • vyhotovenie mesačných výstupných zostáv- hlavná kniha, denník, súvaha, výsledovka,
 • správa saldokonta pohľadávok a záväzkov a tlač neuhradených pohľadávok a záväzkov,
 • príprava finančných reportov podľa požiadaviek klienta,
 • inventarizácia účtov na konci účtovného obdobia,
 • vypracovanie účtovnej uzávierky a závierky na konci účtovného obdobia podľa Zákona o účtovníctve (zostavenie súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok),
 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku, stanovenie odpisového plánu, správa inventárnych kariet majetku, výpočet účtovných a daňových odpisov,
 • kontrola vedenia účtovníctva vedeného samotným klientom
 • vyhotovenie daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb,
 • vypracovanie ostatných typov daňových priznaní- daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností