Daň z motorových vozidiel – súhrn noviniek

Podnikateľov, ktorí používajú automobily na podnikanie a v januári 2016 podávali daňové priznanie (DP) k dani z motorových vozidiel, je platných  niekoľko noviniek. Podstatnými zmenami pre daňovníkov je zjednotenie sadzieb dane pre celé Slovensko, zmena miestnej príslušnosti a zavedenie jednotného čísla účtu, na ktorý budú daňovníci platiť daň z motorových vozidiel.

Ročné sadzby dane sú upravené v prílohe číslo 1 zákona o dani z motorových vozidiel.

Napríklad vozidlo s objemom

  • nad   900 do 1 200 cm3 —  ročná sadzba dane je 80 eur
  • nad 1 200 do 1 500 cm3 – ročná sadzba dane je 115 eur
  • od 1 500 do 2 000 cm3  — ročná  sadzba je 148 eur.

Sadzba dane sa následne znižuje, ponecháva alebo zvyšuje podľa veku vozidla nasledovne:

Ročná sadzba dane sa zníži o:

           25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,

           20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,

           15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

Ročná sadzba dane sa zvýši o:

           10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov,

           20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

Novinkou je, že daň sa platí nielen za autá kategórie M, N alebo O ale už aj kategórie L, kde patria napríklad aj elektroskútre, motocykle, trojkolky, štvorkolky, ak sa používajú na podnikanie.

Daňový subjekt, ktorý má autá evidované vo viacerých krajoch, nebude v roku 2016 podávať daňové priznanie podľa miesta evidencie vozidla, ale podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby a vybrané daňové subjekty na DÚ pre vybrané daňové subjekty v Bratislave.

Subjekty zaplatia daň na nové číslo účtu. Kým doteraz bolo 6 miestne predčíslie pre každý daňový úrad iné, po novom bude pre daň z motorových vozidiel platiť na každom daňovom úrade v každom kraji jedno rovnaké predčíslie 501163.

IBAN je tvorený z predčíslia účtu, základného účtu daňového subjektu (OÚD), a kódu štátnej pokladnice.

Daňový subjekt si ho musí vygenerovať sám. Pomôcku nájde na portáli FS v časti platenie daní.